Wykop prawie gotowy

Roboty ziemne związane z wykopem pod budynek są już na ukończeniu. Z uwagi na powtarzające się opady Generalny Wykonawca podjął decyzję o zabezpieczeniu wykopu poprzez wylanie warstwy tzw. „chudziaka” czyli betonu będącego podkładem pod fundamenty i posadzką garażu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu jeszcze w trakcie wykopów do pracy przystąpią zbrojarze by przygotowywać szalunki i zbrojenie ław i stóp fundamentowych w pierwszej części budynku. Ta zasada „kaskadowej” realizacji obowiązywać będzie do końca realizacji. Każdy skończony element konstrukcyjny otwiera bowiem pole do działania dla kolejnych brygad murarskich i instalacyjnych.

Rozpoczęto roboty budowlane

W pierwszej kolejności ogrodzono i zabezpieczono plac budowy. Potem do prac przystąpili geodeci. Po wytyczeniu budynku na placu pojawiła się koparka i ostatecznie budowa ruszyła.
Niestety od początku aura nam nie sprzyja. Długotrwałe, ulewne deszcze utrudniają prowadzenie robót ziemnych. Niezbędne jest stałe wypompowywanie wody gromadzącej się w wykopie. Miejmy nadzieję, że wkrótce sytuacja się poprawi gdy rozpoczną się roboty fundamentowe.

Ruszyła budowa trzeciego budynku przy ul. Sowiogórskiej

Miło nam zakomunikować, że w dniu 1 października 2020 roku został przekazany do realizacji plac budowy pod kolejny budynek. Tym razem będzie to budynek z 32-ma mieszkaniami i garażem podziemnym.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu spośród sześciu firm, które ubiegały się o to zamówienie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SIRBUD MINARI z Wałbrzycha i to ona właśnie objęła we władanie teren budowy.
Nowo realizowany budynek będzie trzecim z pięciu budynków planowanych do realizacji na mikro osiedlu przy ul. Sowiogórskiej. Wewnątrz zespołu urbanistycznego pozostanie enklawa zieleni składająca się w większości z już istniejących drzew tworzących mini zagajnik. Dzięki temu już od pierwszych lat zamieszkiwania lokatorzy będą mogli korzystać z terenu rekreacyjnego w cieniu drzew. Na osiedlu ograniczono do minimum niezbędną powierzchnię dojazdów i parkingów bowiem pod wszystkimi wznoszonymi budynkami powstają garaże podziemne dzięki czemu osiedle będzie zanurzone w zieleni. Każde mieszkanie na parterze posiadać będzie własny ogródek przydomowy dostępny wprost z tarasu z dużym przeszkleniem a każde mieszkanie powyżej posiadać będzie balkon.

 

Lokal użytkowy do wynajęcia

ZARZĄD SPÓŁKI DZIERŻONIOWSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Sowiogórskiej 6 w Dzierżoniowie.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 28,56 m2.

Okres obowiązywania umowy: umowa na czas nieokreślony.

 

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  29,00 zł. + VAT 23%.

 

Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).

Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.

Zarząd Spółki zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jako kryterium:

 1. oferowana cena za 1m2
 2. rodzaj proponowanej działalności

Oferta zostanie uznana za nieważną jeżeli:,

 • zostały złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera danych, jakie zgodnie z niniejszymi warunkami powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,
 • są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy
 • oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku – zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki,
 • proponowany rodzaj działalności – krótki opis,
 • oświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec Urzędu Skarbowego,
 • oświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
 • czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty

 

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, w biurze Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kopernika 25A/1w terminie do dnia  10.08.2020 r. do godz. 12:30

 

                                                               z napisem na kopercie:

„OFERTA NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. SOWIOGÓRSKIEJ 6 W DZIERŻONIOWIE”

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze DTBS w Dzierżoniowie przy ul. Kopernika 25A/1 lub pod nr tel. 74/831-22-60

Sukces wieńczy dzieło

Pomimo niesprzyjających okoliczności ostatnich tygodni i wynikających z nich ograniczeń do końca dobiegają roboty na budynku nr 6. Pozostało jeszcze ostateczne zagospodarowanie terenu, próby techniczne i odbiory by w następstwie doszło do przekazania budynku do użytkowania przez Najemców. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w maju zostaną wręczone klucze wszystkim lokatorom. Tym razem z uwagi na okoliczności nie planujemy żadnych oficjalnych uroczystości. W tej chwili myślimy już o budowie kolejnego budynku tworzącego mikro osiedle. Będzie to budynek usytuowany wzdłuż ulicy Świdnickiej z mieszkaniami na wynajem w systemie TBS. Zarząd Spółki wkrótce ogłosi nabór. W pierwszej kolejności zaproszone zostaną osoby, które złożyły wcześniej ankietę i znajdują się na liście oczekujących.

Bez tytułu

Informujemy, iż od dnia 04.05.2020 r. biuro DTBS będzie czynne normalnie. Klientów prosimy o rozwagę i zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Informujemy, iż od dnia 27.04.2020 r. biuro DTBS będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 14:00.

Budynek osiągnął najwyższy punkt!

Sprzyjająca aura tego roku pozwoliła Generalnemu Wykonawcy realizować założony plan robót bez opóźnień. Zgodnie z harmonogramem na koniec listopada zaplanowany został koniec prac ciesielskich przy konstrukcji dachu. Tym samym  budowla osiągnęła poziom kalenicy, który jest najwyżej położoną częścią budynku. To symboliczny moment, ponieważ od tej chwili budynek nie będzie już rósł tylko z tygodnia na tydzień przybywać będzie elementów wykończenia zewnętrznego.

Dzięki temu, że już wcześniej zamontowana została stolarka okienna, teraz, po uszczelnieniu dachu możliwa jest kontynuacja robót wykończeniowych na wyższych kondygnacjach. Wcześniej bowiem rozpoczęto prace instalacyjne i wykończeniowe na niższych kondygnacjach,  poczynając od parteru.

Jeśli warunki pogodowe pozwolą jeszcze w tym roku budowlańcy przystąpią do ocieplania budynku styropianem o podwyższonej izolacyjności cieplnej. To istotny element realizowanego budynku. Zasadą obowiązującą przy realizacji budynków w systemie TBS jest zachowanie ponadnormatywnego standardu termoizolacji dla pomniejszenia kosztów ogrzewania, które – poza spłatą kredytu – są zasadniczym składnikiem kosztów utrzymania mieszkania.

W sposób ciągły prowadzony jest monitoring prac budowlanych, a codziennie wykonywane zdjęcia z tego samego punku złożą się na krótki filmik pokazujący cały proces realizacji. Patrząc na wiosenne zdjęcia wykopu i następnie fundamentów trudno uwierzyć, że w zaledwie pół roku powstał pokaźny budynek z podziemną halą garażową!