Finansowanie

Najem z dojściem do własności.

Na chwilę obecną w naszych zasobach znajduje się jeden budynek z tym rozwiązaniem i na dany moment nie planujemy kolejnej budowy w tym systemie.

 

Wykup Lokalu Mieszkalnego wraz z  miejscem postojowym

 1. Uczestnikowi Programu będzie przysługiwało prawo wykupu (nabycia prawa własności) najmowanego Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscem postojowym, przy czym:
  1. Uczestnik Programu będzie uprawniony (lecz nie zobowiązany) do nabycia najmowanego Lokalu Mieszkalnego;
  2. skorzystanie z uprawnienia nabycia będzie wymagało złożenia przez Uczestnika dodatkowego oświadczenia woli nabycia najmowanego Lokalu;
  3. uczestnik Programu będzie uprawniony do złożenia oświadczenia woli, o którym mowa w lit. b), nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu i nie później niż na 12 miesięcy przed upływem okresu.
 2. W przypadku złożenia przez Uczestnika Programu oświadczenia o wykupie najmowanego Lokalu Mieszkalnego wraz z miejscem postojowym DTBS będzie zobowiązanie do przeniesienia prawa własności Lokalu Mieszkalnego w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania tego oświadczenia, jednak nie wcześniej niż po zapłacie Ceny Sprzedaży oraz uregulowaniu wszystkich zobowiązań z tytułu umowy najmu.
 3. Cena Sprzedaży zostanie ustalona zgodnie z następującą formułą:

 

Cena Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego

= wartość rynkowa udziału w nieruchomości gruntowej przypadającego na dany Lokal na dzień podpisania umowy przenoszącej własność Lokalu, ustalona na podstawie aktualnego operatu szacunkowego (ale nie niższa niż wartość księgowa wynikająca z ewidencji  DTBS)

+ kapitał zadłużenia przeznaczonego na finansowanie tej inwestycji  w części przypadającej na dany Lokal Mieszkalny, w części niespłaconej w  czynszu najmu

+ Partycypacja

+ opłata dodatkowa tytułem zwrotu środków własnych zaangażowanych przez Spółkę w finansowanie realizacji tej inwestycji i marży zysku, w wysokości uzależnionej od terminu wykupu

+ kwota należnego podatku VAT lub podatku równoważnego (o ile wystąpi)

 1. Na poczet Ceny sprzedaży Lokalu Mieszkalnego zostanie zaliczona:
  1. kwota wniesionej Partycypacji w kwocie nominalnej,
  2. pobrana Kaucja w kwocie zwaloryzowanej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 Regulaminu,
 2. Ponadto Uczestnik Programu jest zobowiązany do zwrotu DTBS zapłaconych opłat i prowizji bankowych w związku z przedterminową spłatą części zadłużenia oraz bez ciężarowym odłączeniem Lokalu Mieszkalnego w kwocie przypadającej na dany Lokal Mieszkalny.
 3. Wraz z Lokalem Mieszkalnym Uczestnik Programu jest zobowiązany do wykupu miejsca postojowego w hali garażowej, przyporządkowanego do danego Lokalu, DTBS w indywidualnych przypadkach może odstąpić od wymogu wykupu miejsca postojowego przez Uczestnika Programu.