Lokal użytkowy do wynajęcia

ZARZĄD SPÓŁKI DZIERŻONIOWSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Sowiogórskiej 6 w Dzierżoniowie.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 28,56 m2.

Okres obowiązywania umowy: umowa na czas nieokreślony.

 

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  29,00 zł. + VAT 23%.

 

Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).

Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.

Zarząd Spółki zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jako kryterium:

 1. oferowana cena za 1m2
 2. rodzaj proponowanej działalności

Oferta zostanie uznana za nieważną jeżeli:,

 • zostały złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera danych, jakie zgodnie z niniejszymi warunkami powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,
 • są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy
 • oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku – zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki,
 • proponowany rodzaj działalności – krótki opis,
 • oświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec Urzędu Skarbowego,
 • oświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
 • czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty

 

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, w biurze Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kopernika 25A/1w terminie do dnia  10.08.2020 r. do godz. 12:30

 

                                                               z napisem na kopercie:

„OFERTA NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. SOWIOGÓRSKIEJ 6 W DZIERŻONIOWIE”

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze DTBS w Dzierżoniowie przy ul. Kopernika 25A/1 lub pod nr tel. 74/831-22-60

Sukces wieńczy dzieło

Pomimo niesprzyjających okoliczności ostatnich tygodni i wynikających z nich ograniczeń do końca dobiegają roboty na budynku nr 6. Pozostało jeszcze ostateczne zagospodarowanie terenu, próby techniczne i odbiory by w następstwie doszło do przekazania budynku do użytkowania przez Najemców. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w maju zostaną wręczone klucze wszystkim lokatorom. Tym razem z uwagi na okoliczności nie planujemy żadnych oficjalnych uroczystości. W tej chwili myślimy już o budowie kolejnego budynku tworzącego mikro osiedle. Będzie to budynek usytuowany wzdłuż ulicy Świdnickiej z mieszkaniami na wynajem w systemie TBS. Zarząd Spółki wkrótce ogłosi nabór. W pierwszej kolejności zaproszone zostaną osoby, które złożyły wcześniej ankietę i znajdują się na liście oczekujących.

Bez tytułu

Informujemy, iż od dnia 04.05.2020 r. biuro DTBS będzie czynne normalnie. Klientów prosimy o rozwagę i zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Informujemy, iż od dnia 27.04.2020 r. biuro DTBS będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 14:00.

Budynek osiągnął najwyższy punkt!

Sprzyjająca aura tego roku pozwoliła Generalnemu Wykonawcy realizować założony plan robót bez opóźnień. Zgodnie z harmonogramem na koniec listopada zaplanowany został koniec prac ciesielskich przy konstrukcji dachu. Tym samym  budowla osiągnęła poziom kalenicy, który jest najwyżej położoną częścią budynku. To symboliczny moment, ponieważ od tej chwili budynek nie będzie już rósł tylko z tygodnia na tydzień przybywać będzie elementów wykończenia zewnętrznego.

Dzięki temu, że już wcześniej zamontowana została stolarka okienna, teraz, po uszczelnieniu dachu możliwa jest kontynuacja robót wykończeniowych na wyższych kondygnacjach. Wcześniej bowiem rozpoczęto prace instalacyjne i wykończeniowe na niższych kondygnacjach,  poczynając od parteru.

Jeśli warunki pogodowe pozwolą jeszcze w tym roku budowlańcy przystąpią do ocieplania budynku styropianem o podwyższonej izolacyjności cieplnej. To istotny element realizowanego budynku. Zasadą obowiązującą przy realizacji budynków w systemie TBS jest zachowanie ponadnormatywnego standardu termoizolacji dla pomniejszenia kosztów ogrzewania, które – poza spłatą kredytu – są zasadniczym składnikiem kosztów utrzymania mieszkania.

W sposób ciągły prowadzony jest monitoring prac budowlanych, a codziennie wykonywane zdjęcia z tego samego punku złożą się na krótki filmik pokazujący cały proces realizacji. Patrząc na wiosenne zdjęcia wykopu i następnie fundamentów trudno uwierzyć, że w zaledwie pół roku powstał pokaźny budynek z podziemną halą garażową!

Ankieta

Szanowni Państwo,
w terminie od 15.10.2019 r. do 15.12.2019 r. istnieje możliwość wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym prowadzonym przez DTBS.

Ankieta ma na celu zapoznanie się z Państwa opinią na temat naszej działalności, co pomoże wyeliminować błędy oraz podnieść jakość świadczonych usług. Ankietę można wypełniać w wersji elektronicznej przez poniższy formularz lub w wersji papierowej w biurze lub pobranej i wydrukowanej ze strony internetowej. Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do skrzynki przed wejściem do do biura DTBS przy ul. Kopernika 25A/1 w Dzierżoniowie.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety:

Formularz elektroniczny

Wersja do wydruku

Postęp widać gołym okiem!

Lato ma się ku końcowi. Dla budowlańców nie był to jednak okres wakacyjny. Na przestrzeni ostatnich tygodni przybyła nam kolejna kondygnacja, a mury kolejnej wyrastają w niezmiennie szybkim tempie. Po zrealizowaniu trzeciej kondygnacji nadziemnej na budowę wejdą cieśle by rozpocząć montaż więźby dachowej. Tym samym osiągniemy najwyższy punk budowli co zawsze jest okazją do zawieszenia symbolicznej wiechy.

Nie czekając na zakończenie robót konstrukcyjnych na budowie pojawili się instalatorzy. Układane są przewody elektryczne oraz  instalacje wod-kan  i  c.o. Gdy ekipa instalatorów przeniesie się na kolejną kondygnację ruszą prace wykończeniowe. Tym sposobem już wkrótce przyszli najemcy parteru będą mogli zobaczyć na żywo proporcje pomieszczeń swoich mieszkań. Na bieżąco uzgadniane są modyfikacje w ustawieniu ścian działowych i usytuowania wyposażenia łazienki i kuchni, tak by w maksymalnym stopniu dopasować mieszkania do oczekiwań przyszłych najemców i właścicieli.

 

Tempo budowy nie słabnie!

Minęło kolejne 2 tygodnie intensywnych prac i oto powstaje następna kondygnacja w nowo wznoszonym budynku Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Sowiogórskiej w Dzierżoniowie.  To już trzecia z ogółem z pięciu zaprojektowanych kondygnacji. Pod budynkiem zrealizowano już podziemną halę garażową z dwudziestoma miejscami postojowymi. Istnieje już także kondygnacja parteru gdzie każdemu z mieszkań przyporządkowano spory taras ziemny i wydzielony ogródek do indywidualnego korzystania. W tej chwili szalowane są słupy pierwszego piętra i równocześnie wznoszone są ściany zewnętrzne i wewnętrzne ściany konstrukcyjne. Zgodnie z harmonogramem budowa tej kondygnacji zakończy się ułożeniem stropu, który zostanie wykonany jeszcze w tym miesiącu. To oznaczać będzie półmetek realizacji stanu surowego. Z pewnością przed zimą budynek zostanie pokryty dachem a po zainstalowaniu stolarki okiennej będzie można mówić o pełnej szczelności, która otworzy możliwość przystąpienia do robót instalacji wewnętrznych i wykończenia.

Inwestycja realizowana jest w nowatorskim systemie dochodzenia do własności, który umożliwia w spłacać kredyt komercyjny ujętych w czynszu, by po upływie 5-30 lat stać się pełnoprawnym właścicielem wynajmowanego mieszkania. Wszystko to mieści się w prognozowanej stawce czynszu 18 zł/m2, która w dalszym ciągu jest niższa niż ceny najmu lokali na wolnym rynku w Dzierżoniowie z tą jednak różnicą, że u nas Najemca jest bezpieczny. Nie grozi mu nagłe wypowiedzenie umowy. Nie trzeba też mieć zdolności kredytowej bo kredyt zaciąga DTBS, a gwarantem jest  autorytet właściciela spółki, którym jest Miasto Dzierżoniów.

W budynku nr 6 pozostało jeszcze kilka wolnych mieszkań. O szczegóły można zapytać telefonicznie pod nr 74 831 22 60 lub mailowo pod adresem biuro@dtbs.pl