Wykop prawie gotowy

Roboty ziemne związane z wykopem pod budynek są już na ukończeniu. Z uwagi na powtarzające się opady Generalny Wykonawca podjął decyzję o zabezpieczeniu wykopu poprzez wylanie warstwy tzw. „chudziaka” czyli betonu będącego podkładem pod fundamenty i posadzką garażu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu jeszcze w trakcie wykopów do pracy przystąpią zbrojarze by przygotowywać szalunki i zbrojenie ław i stóp fundamentowych w pierwszej części budynku. Ta zasada „kaskadowej” realizacji obowiązywać będzie do końca realizacji. Każdy skończony element konstrukcyjny otwiera bowiem pole do działania dla kolejnych brygad murarskich i instalacyjnych.

Rozpoczęto roboty budowlane

W pierwszej kolejności ogrodzono i zabezpieczono plac budowy. Potem do prac przystąpili geodeci. Po wytyczeniu budynku na placu pojawiła się koparka i ostatecznie budowa ruszyła.
Niestety od początku aura nam nie sprzyja. Długotrwałe, ulewne deszcze utrudniają prowadzenie robót ziemnych. Niezbędne jest stałe wypompowywanie wody gromadzącej się w wykopie. Miejmy nadzieję, że wkrótce sytuacja się poprawi gdy rozpoczną się roboty fundamentowe.

Ruszyła budowa trzeciego budynku przy ul. Sowiogórskiej

Miło nam zakomunikować, że w dniu 1 października 2020 roku został przekazany do realizacji plac budowy pod kolejny budynek. Tym razem będzie to budynek z 32-ma mieszkaniami i garażem podziemnym.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu spośród sześciu firm, które ubiegały się o to zamówienie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SIRBUD MINARI z Wałbrzycha i to ona właśnie objęła we władanie teren budowy.
Nowo realizowany budynek będzie trzecim z pięciu budynków planowanych do realizacji na mikro osiedlu przy ul. Sowiogórskiej. Wewnątrz zespołu urbanistycznego pozostanie enklawa zieleni składająca się w większości z już istniejących drzew tworzących mini zagajnik. Dzięki temu już od pierwszych lat zamieszkiwania lokatorzy będą mogli korzystać z terenu rekreacyjnego w cieniu drzew. Na osiedlu ograniczono do minimum niezbędną powierzchnię dojazdów i parkingów bowiem pod wszystkimi wznoszonymi budynkami powstają garaże podziemne dzięki czemu osiedle będzie zanurzone w zieleni. Każde mieszkanie na parterze posiadać będzie własny ogródek przydomowy dostępny wprost z tarasu z dużym przeszkleniem a każde mieszkanie powyżej posiadać będzie balkon.

 

Lokal użytkowy do wynajęcia

ZARZĄD SPÓŁKI DZIERŻONIOWSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Sowiogórskiej 6 w Dzierżoniowie.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 28,56 m2.

Okres obowiązywania umowy: umowa na czas nieokreślony.

 

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  29,00 zł. + VAT 23%.

 

Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).

Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.

Zarząd Spółki zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jako kryterium:

 1. oferowana cena za 1m2
 2. rodzaj proponowanej działalności

Oferta zostanie uznana za nieważną jeżeli:,

 • zostały złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera danych, jakie zgodnie z niniejszymi warunkami powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,
 • są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy
 • oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku – zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki,
 • proponowany rodzaj działalności – krótki opis,
 • oświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec Urzędu Skarbowego,
 • oświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
 • czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty

 

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, w biurze Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kopernika 25A/1w terminie do dnia  10.08.2020 r. do godz. 12:30

 

                                                               z napisem na kopercie:

„OFERTA NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. SOWIOGÓRSKIEJ 6 W DZIERŻONIOWIE”

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze DTBS w Dzierżoniowie przy ul. Kopernika 25A/1 lub pod nr tel. 74/831-22-60

Sukces wieńczy dzieło

Pomimo niesprzyjających okoliczności ostatnich tygodni i wynikających z nich ograniczeń do końca dobiegają roboty na budynku nr 6. Pozostało jeszcze ostateczne zagospodarowanie terenu, próby techniczne i odbiory by w następstwie doszło do przekazania budynku do użytkowania przez Najemców. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w maju zostaną wręczone klucze wszystkim lokatorom. Tym razem z uwagi na okoliczności nie planujemy żadnych oficjalnych uroczystości. W tej chwili myślimy już o budowie kolejnego budynku tworzącego mikro osiedle. Będzie to budynek usytuowany wzdłuż ulicy Świdnickiej z mieszkaniami na wynajem w systemie TBS. Zarząd Spółki wkrótce ogłosi nabór. W pierwszej kolejności zaproszone zostaną osoby, które złożyły wcześniej ankietę i znajdują się na liście oczekujących.